Akademia Morska w Szczecinie
 
Szukanie zaawansowane
   
 
Home Rejestracja FAQ Użytkownicy Grupy Galerie  
 
 


Forum Akademia Morska w Szczecinie Strona Główna Pomoce dydaktyczne Pierwszy egzamin...:(
Wyświetl posty z ostatnich:   
       
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny

Pon 21:39, 26 Lis 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Treść wykładów

Przesłanki budowy centrów logistycznych
1. Oferowanie każdemu klientowi produktu jakiego sobie życzy w najdogodniejszych dla niego partiach, terminach i formach regulacji zobowiązań.
2. Minimalizacji zapasów we wszystkich sferach działalności gospodarczej.
3. Wyhamowanie tendencji gwałtownego wzrostu kosztów transportu,
4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w zarządzaniu masowymi i złożonymi procesami występującymi w kanałach logistycznych.
5. Modernizacja systemów zaopatrzenia i dystrybucji oraz dostosowania ich do zwiększającej się specjalizacji wytwarzania i rodzących się wielkich korporacji stosujących globalne strategie konkurencyjne.

Główne funkcje Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego – Port Szczecin (ZCL – PS)
1. Przeładunek w relacjach pośrednich
2. Transport wewnętrzny w relacjach pomiędzy punktami w granicach ZCL – PS oraz pomiędzy nabrzeżami portu Szczecin a punktami w granicach ZCL – PS
3. Magazynowanie / składowanie
4. Kontrola ilościowa i jakościowa
5. Sortowanie
6. Pakowanie i przepakowywanie
7. Etykietowanie
8. Umieszczanie ceny na towarze
9. Montaż finalny
10. „Lekka” produkcja
11. Serwis gwarancyjny montowanych i produkowanych wyrobów
12. Dystrybucja towarów
13. Ekspedycja towarów
14. Formowanie jednostek ładunkowych
15. Kompletowanie przesyłek
16. Obsługa prawno – finansowa
17. Obsługa informacyjna
18. Ubezpieczenia transportowe
19. Ulgi celne
20. Inne usługi logistyczne

Metodyka budowy centrum logistycznego (na podstawie ZCL – PS)

Zadanie 1
Analiza parametrów wybranych centrów logistycznych zlokalizowanych w portach morskich krajów UE
Cel
Analiza podstawowych parametrów przestrzennych, funkcjonalnych, technologicznych, organizacyjnych i informatycznych wybranych centrów logistycznych funkcjonujących w portach krajów UE. Wyniki analizy zostały wykorzystane przy projektowaniu elementów struktury ZCL – PS.

Zadanie 2
Krajowe i międzynarodowe powiązania transportowe regionu zachodniopomorskiego i ZCL – PS.
Cel
Charakterystyka techniczno – eksploatacyjna i ocena istniejących oraz prognozowanych połączeń transportowych z ZCL – PS w układzie gałęzi transportowych w relacjach krajowych i zagranicznych (w aspekcie możliwości dystrybucji masy towarowej przez port w Szczecinie).

Zadanie 3
Funkcje gospodarcze regionu zachodniopomorskiego i ich wpływ na powstanie i funkcjonowanie ZCL – PS.
Cel
Charakterystyka głównych funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego w aspekcie ich wpływu na powstanie i funkcjonowanie ZCL – PS.

Zadanie 4
Prognoza ilości i struktury ładunków ciążących do ZCL – PS.
Cel
Określenie rynku usług logistycznych i prognozy ilości ładunków w układzie rodzajowym, które w określonym horyzoncie czasowym wywoływać będą popyt na usługi logistyczne ZCL – PS.

Zadanie 5
Funkcje gospodarcze ZCL – PS.
Cel
Przedstawienie istoty, rodzaju i zakresu usług logistycznych, które będą świadczone w ZCL – PS w powiązaniu z usługami świadczonymi przez przedsiębiorstwa działające w ZMPSiŚ.

Zadanie 6
Plan przestrzennego zagospodarowania terenu ZCL – PS.
Cel
Przedstawienie w planie przestrzennego zagospodarowania terenu podstawowych obiektów kubaturowych, urządzeń technicznych oraz uzbrojenia terenu warunkujących realizację funkcji logistycznych ZCL – PS. Należą do nich między innymi: drogi zewnętrzne, tereny parkingowe, samochodowe zaplecze techniczne, centrum handlowe, budynki administracyjne, obszar celny, budynki dla firm transportowych, kurierskich, spedycyjnych krajowych i zagranicznych, magazyny kryte długoterminowego składowania i magazyny do przechowywania w niskich temperaturach, obszar przeznaczony do przechowywania towarów specjalnych, place do obsługi kontenerów, uzbrojenie terenu i obiekty z nimi związane.

Zadanie 7
Forma organizacyjno – prawna i system zarządzania ZCL – PS.
Cel
Opracowanie koncepcji formy organizacyjno – prawnej oraz systemu zarządzania ZCL – PS. W ramach zadania przedstawiona została struktura własnościowa, funkcjonalna, organizacyjna, kadrowa, informatyczna i techniczna systemu zarządzania centrum.

Zadanie 8
Ekonomiczna efektywność budowy i eksploatacji ZCL – PS.
Cel
Określenie, z punktu widzenia ZMPSiŚ S.A., w układzie wariantowym i z podziałem na etapy, wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji ZCL – PS ze wskazaniem źródeł ich pokrycia. Ponadto, określenie korzyści pozafinansowych płynących z realizacji projektu.

Zadanie 9
Warunki zewnętrzne i wewnętrzne budowy i rozwoju ZCL – PS.
Cel
Określenie warunków zewnętrznych i wewnętrznych stymulujących lub hamujących funkcjonowanie i rozwój ZCL – PS.

Zadanie 10
Oddziaływanie ZCL – PS na środowisko naturalne.
Cel
Wskazanie skutków budowy i funkcjonowania ZCL – PS na środowisko naturalne oraz określenie metod i środków jego ochrony.

Walory lokalizacyjne ZCL – PS w granicach portu Szczecin:
- dogodne położenie geograficzne w ciągu korytarza tranzytowego północ – południe
- rozległe niezagospodarowane obszary portowe
- istnienie infrastruktury transportowej łączącej port z zapleczem tranzytowym (połączenia kolejowe, drogowe, sieć połączeń śródlądowych)
- istniejący potencjał przeładunkowo – składowy o charakterze uniwersalnym i zapewniającym obsługę ładunków i środków transportu na konkurencyjnym poziomie
- wysoka rentowność usług przeładunkowo – składowych i innych
- doświadczenie w świadczeniu usług portowych
- długoletnia tradycja współpracy ze spedytorami
- odpowiednio przygotowane kadry posiadające doświadczenie w zakresie obsługi ładunków i środków transportu w porcie oraz koordynacji procesów usługowych.

18/11/07

Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę techniczną CL
Do głównych nakładów inwestycyjnych warunkujących powstanie ZCL – PS zalicza się nakłady na:
1. Infrastrukturę dostępu w części dotyczącej funkcjonowania ZCL – PS (infrastruktura transportu morskiego, rzecznego, kolejowego i drogowego, infrastruktura informatyczna i łączność).
2. Infrastruktura techniczna (uzdatnianie terenu, tory kolejowe, drogi komunikacyjne z odwodnieniami, zasilanie energetyczne, magistralna sieć kanalizacyjna, parkingi z wyposażeniem).
3. Magazyny i place (magazyny, chłodnie, magazyny towarów niebezpiecznych, obiekty kubaturowe przeznaczone do montażu i produkcji lekkiej, obiekty magazynowo – wystawiennicze, bezsłupowe hale magazynowe wyposażone w rampy i bramy przeładunkowe, place składowe, wyposażenie techniczne magazynów).
4. Podstawowe obiekty infrastruktury lub/i dostęp do nich (stanowiska przeładunkowe statkowe, barkowe,, kolejowe, samochodowe wyposażone w nowoczesne, bezpieczne, wysokodajne i ekologiczne urządzenia i sprzęt przeładunkowy, tabor pływający, zaplecze warsztatowe, zaopatrzeniowe itp.).
5. Centrum biurowe (klimatyzowane i chronione całodobowo pomieszczenia biurowe wyposażone w system alarmowy i przeciwpożarowy, linie telefoniczne, łącza cyfrowe, radiolinie, sieć komputerową wykorzystującą specjalistyczne oprogramowanie, światłowody itp.).
6. Pozostałe nakłady (w tym dokumentacja techniczna).

Centrum logistyczne (logistic center) jest to samodzielny podmiot gospodarczy dysponujący wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym, infrastrukturą, wyposażeniem do przemieszczania i magazynowania oraz do zarządzania przepływem ładunków, personelem i organizacją. Podmiot ten świadczy usługi logistyczne (przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział i kompletację) realizując w ten sposób funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne obszaru (regionu). Usługi te są realizowane w ramach umów lub doraźnych zleceń z firm krajowych i zagranicznych.

Efekty funkcjonowania ZCL-PS:
1. zwiększenie konkurencyjności portu Szczecin;
2. dostosowanie portu Szczecin do obsługi statków uprawiających żeglugę bliskiego zasięgu;
3. zwiększenie przepustowości nabrzeży w porcie Szczecin
4. zwiększenie technicznego potencjału przeładunkowego
5. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu statków w akwenach portowych
6. zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji nabrzeży
7. minimalizacja kosztów utrzymania nabrzeży i obiektów infrastruktury technicznej
8. obniżenie kosztów kongestii środków transportu w porcie
9. zwiększenie skuteczności działań proekologicznych w porcie Szczecin.

Kryteria optymalizacji funkcji ZCL-PS:
1. minimalizacja czasu operacji logistycznych
2. minimalizacja kosztów operacji logistycznych
3. minimalizacja czasu dostaw towarów od dostawcy do odbiorcy
4. minimalizacja kosztów dostaw towarów od dostawcy do odbiorcy
5. minimalizacja poziomu zapasów towarów u producenta i dystrybutora
6. minimalizacja (wyeliminowanie) błędów w przepływie towarów i informacji (elektroniczna wymiana danych EDI)
7. terminowość dostaw - zasada „just in time”

PPP  PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE
Co to jest PPP?
PPP jest formą współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne lub z ich udziałem.
PARTNERSTWO oznacza taką relację której istotą jest podział ryzyka wg zasady że każdy z partnerów robi to co potrafi zrobić najlepiej.
Realizacja zadań publicznych to przeważnie niechciany problem


PODSTAWOWE CECHY PPP:
1.kompleksowość,
2.efektywny podział ryzyk,
3.zwiększenie wartości (value for money),
4.uzależnienie płatności od wyników,
5.rozłożenie płatności w czasie,
ad.1 KOMPLEKSOWOŚĆ Realizacja usług publicznych a nie tylko inwestycji. Prywatny partner staje się (długoletnim) dostawcą usługi publicznej a nie tylko prostym twórcą aktywów. PPP podejmuje cały cykl życia projektu.
PARTNER PUBLICZNY: -zamawia wykonanie zadania publicznego -zapewnia warunki realizacji kontraktu -określa jaki powinien być osiągnięty efekt ekonomiczno- społeczny -przygotowanie inwestycji, współorganizowanie, finansowanie wspomagające
Regulator zajmujący się planowaniem, monitorowaniem wykonania zadania i zarządzaniem kontraktu.
PARTNER PRYWATNY:
-wykonuje zadania publiczne
-przejmuje odpowiedzialność za: projektowanie, organizowanie, budowę, utrzymanie, eksploatację
-organizuje finansowanie projektu
-świadczy usługi na z góry określonym i akceptowanym społecznie poziomie
Realizator zadania publicznego odpowiedzialny jest za wykonanie kontraktu.
KORZYŚCI Z PPP
-optymalizacja kosztów inwestycji i eksploatacji
-możliwość pozyskania środków finansowych z sektora prywatnego- wsparcie Budżetu Państwa
-przejrzystość, -konkurencja
Najważniejsze POWODY ROZWOJU PPP:
1.realizacja wielkich programów rozwoju i modernizacji infrastruktury w określonym czasie
2.zrównoważony rozwój kraju
3.nowe możliwości dla kapitału prywatnego
4.ograniczenia- poziom długu publicznego
5.zachowanie publicznej własności aktywów

***********************************************************

Pati to dla Ciebie i wszystkich, którzy nie otrzymali informacji drogą elektroniczną Smile korzystając oczywiście z maili podesłanych przez kolegów i koleżanki z roku Smile


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Pon 21:44, 26 Lis 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu:

Monia dzieki Smile a tak bdw to flaszeczka juz sie ''mrozi'' Very Happy

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 6:43, 27 Lis 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

BTW mniam mniam Very Happy

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 9:38, 27 Lis 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu:

a ten egzamin jest na 8:30???

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 10:29, 27 Lis 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

tak, choć zupełnie nie rozumiem dlaczego, skoro w planie mamy również wykłady z tego w sobotę Confused

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 10:35, 27 Lis 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu:

ojjj katastrofa :/

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Śro 8:36, 28 Lis 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

...oglaszam wszem i wobec ze ta flaszke Wam skonsisuje, pic nie bedziecie!! jak ze mnie sie zrobila abstynentka to z Was tez zrobie...Smile

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Śro 9:13, 28 Lis 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu:

Tusia opowiadasz brednie Razz abstynencje masz tylko taka chwilowa a w soote nie bedziesz mogla sie oprzec Razz

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Śro 11:26, 28 Lis 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

hehehehehe.......Smile

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Śro 19:34, 28 Lis 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Tusia taaaa... abstynentka numer 1 Razz no, numer2, bo ja to numero Uno Laughing

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Czw 8:20, 29 Lis 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

Sad

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Czw 20:45, 29 Lis 2007
Autor Wiadomość
rafik
Częsty bywalec forum
Częsty bywalec forumDołączył: 05 Mar 2006
Posty: 116
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Picie wódki daje dobre skutki

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Czw 21:33, 29 Lis 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu:

hih madre Smile))

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pią 8:10, 30 Lis 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

Rafik...hehe:) powiedz jakie to sa te dobre skutki?

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pią 17:51, 30 Lis 2007
Autor Wiadomość
rafik
Częsty bywalec forum
Częsty bywalec forumDołączył: 05 Mar 2006
Posty: 116
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Prosze bordzo:
-Poprzez kupywanie alkoholu wpływamy na wzrost produktu krajowego Brutto.
-Na kacu łatwiej podejmuje sie decyczje szczególnie te strategiczne


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny

 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


      Do góry  

Strona 3 z 4
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Skocz do:  
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Avalanche style by What Is Real © 2004
             
Regulamin