Akademia Morska w Szczecinie
 
Szukanie zaawansowane
   
 
Home Rejestracja FAQ Użytkownicy Grupy Galerie  
 
 


Forum Akademia Morska w Szczecinie Strona Główna Pomoce dydaktyczne Spedycja
Wyświetl posty z ostatnich:   
       
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu

Pią 23:27, 09 Mar 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu: Spedycja

Ma ktos moze sciagi na spedycje do starego??????

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Sob 10:34, 10 Mar 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Spedycja - umowa, na mocy której spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, do wysyłania lub odbioru przesyłek albo do dokonania innych usług związanych z przewozem rzeczy.

Spedytorem jest ten, kto zawodowo i na zlecenie, w imieniu własnym lub zleceniodawcy i na jego rachunek, podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. Gospodarcze skutki działania spedytora zawsze dotyczą zleceniodawcy.


Podstawowy zakres usług spedytora w Polsce: ustawa Kodeks cywilny formułując definicję umowy spedycji stanowi, iż przedmiotem tej umowy jest:
* wysyłanie przesyłki,
* jej odbiór ,
* dokonanie innych usług związanych z przewozem przesyłki ( art.794 k.c).

Do najbardziej typowych usług, jakie może świadczyć spedytor w wykonaniu umowy spedycji, możemy zaliczyć:
* poradnictwo spedycyjne, obejmujące m.in.: porady udzielane eksporterom, importerom i producentom ( np. w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu, drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu czyli: opakowanie, oznakowanie, ocechowanie, kompletowanie, formowanie jednostek ładunkowych itp.
* Zorganizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku na główny środek transportu i w tym zakresie opracowanie i przesyłanie wysyłającemu towar instrukcji wysyłkowej,
* Zawieranie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku ( z przeładowcami, składownikami, kontrolerami, rzeczoznawcami itp.) zalecając im wykonanie koniecznych usług,
* Sporządzanie lub/i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych kontraktem i przepisami krajów eksportera/importera oraz państw tranzytowych i ich dystrybucja zgodnie z życzeniami zleceniodawcy
* W odniesieniu do przesyłek drobnych i konsolidowanych
* Na życzenie zleceniodawcy- ubezpieczenie towarów
* Organizowanie odprawy celnej towaru i załatwienie spraw związanych z obligatoryjnie obowiązującymi czynnościami kontrolnymi (standaryzacja, kontrola weterynaryjna i fitosanitarna itp.)
* Monitorowanie czynności związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem towarów w eksporcie i awizowanie eksportera, względnie importera lub osób przez nich wskazanych o dokonanym załadunku na statek lub inny środek transportu, a w przypadku importu, awizowanie zleceniodawcy ( importera) o nadejściu przesyłki,
* W odniesieniu do ładunków specjalnych ( ciężkich, ponad gabarytowych lub niebezpiecznych) opracowanie koncepcji przewozu,
* Zabezpieczenie interesów zleceniodawcy (e./i.) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i ubytku towaru, względnie innych ewentualnych strat (np. wynikających z opóźnień dostawy) poprzez sporządzenie lub spowodowanie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji szkodowej
* Przy imporcie, kiedy gestia transportowa leży po stronie importera, utrzymanie kontaktu z dostawcą/eksporterem zagran. W celu ustalenia gotowości towaru do wysyłki i zorganizowanie jego odbioru i przewozu do miejsca wyznaczonego przez zleceniodawcę (imp.),
* Regulowanie należności z tytułu kosztów przewozu oraz innych usług świadczonych na rzecz ładunku, jeżeli koszty te obciążają zleceniodawcę,
* W wielu przyp. udział w realizacji bankowego inkasa dokumentowego. Spedytor może wykonywać jedną kilka lub cały kompleks czynności spedycyjnych związanych z przewozem danego towaru.

Decyduje o tym konkretna treść umowy spedycji. Usługi te może poprzedzać proces przewozu towaru, mogą być wykonywane w trakcie tego przewozu, w każdej jego fazie, jak również po nadejściu towaru do miejsca przeznaczenia.

Podstawowe funkcje z zakresu i rodzaju świadczonych usług spedycyjnych wynikają: - funkcja transportowo-doradcza ( doradztwo transportowe),
- funkcja transportowo-dokumentacyjna ( sporządzanie, uzyskiwanie dok. wymaganych w transp., sprawdzanie dok. Itp.),
- funkcja transportowo- organizacyjna ( m.in. wybór śr. transp. I przewoźników, czasu, trasy i sposobu przesłania ładunków,
- funkcja transportowo- wykonawcza ( zachodzi, jeżeli spedytor sam dokonuje, np. przeładunku, magazynowania, liczenia, ważenia, konsolidacji, i dekonsolidacji towarów itp.),
- funkcja transportowo- bankowa ( np. w przyp. regulowania przez spedytora na rachunek zleceniodawcy różnego rodzaju należności związanych z przewozem),
- logistyczna, związana z kompleksową obsługą klientów.

PRZEPISY REGULUJĄCE UMOWĘ SPEDYCJI W POLSCE
Uregulowania dotyczące umowy spedycji znajdziemy w Kodeksie Cywilnym (art. 794 do 804 ). Przepisy te stosujemy jednak tylko wtedy, gdy nie ma odrębnych przepisów (w aktualnym stanie prawnym brak jest takich przepisów). Jeśli interesująca nas sprawa nie jest uregulowana ani w KC ani w innymi przepisami, stosujemy się wtedy odpowiednio do przepisów o umowie zleceniu. Jest też możliwość umownego stosowania przez strony Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS), zawierających szczegółowe regulacje z zakresu umowy spedycji. Warunki te obowiązują tylko wtedy, kiedy strony tak się umówiły, tzn. mają charakter fakultatywny.

PRAWNY CHARAKTER UMOWY SPEDYCJI
Przez umowę spedycji, spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do wysłania lub odbioru przesyłki lub dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor występuje albo w imieniu własnym, albo w imieniu dającego zlecenie. Umowa spedycji jest odmianą umowy zlecenia. Zalicza się ja do umów kwalifikowanych, co wynika z tego, że spedytor jest osobą posiadającą pewien status (świadczy usługi zarobkowo i zawodowo). Jest to umowa wzajemną, odpłatną i konsensualną (tzn., że do jej zawarcia wystarczy złożenie oświadczenia woli przez strony). Usługi spedycyjne mają pomocniczy charakter w stosunku do umowy przewozu. Umowa spedycyjna dotyczy przewozu przesyłek, a nie osób. Występuje tu zleceniodawca (gł. nadawca lub odbiorca) i spedytor.

RÓŻNICA W DZIAŁNIU SPEDYTORA WE WŁASNYM IMIENIU OD DZIAŁANIA W IMIENIU ZLECENIODAWCY
W przypadku działania spedytora we własnym imieniu, nie istnieje stosunek prawny pomiędzy np. przewoźnikiem, z którym spedytor zawiera umowę, a zleceniodawcą spedytora. Podmiotem praw i obowiązków takiej umowy jest wyłącznie spedytor. Dla przeniesienia na zleceniodawcę uprawnień z tyt. zawartej umowy przewozowej konieczne jest przelanie przez spedytora praw na rzecz zleceniodawcy. Gdy spedytor działa w imieniu dającego zlecenie, podmiotem praw i obowiązków zawartych przez spedytora w tym charakterze umów jest jego zleceniodawca.

ZAWARCIE UMOWY SPEDYCJI ORAZ ROLA ZLECENIA SPEDYCYJNEGO
Umowa spedycji jest umową konsensularną ( czyli do jej zawarcia wystarczające jest złożenie przez strony stosownych oświadczeń woli. Przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują dla umowy spedycji żadnej szczególnej formy. Umowa spedycji może być zawarta w formie ustnej, pisemnej, telegraficznej, telefonicznej, elektronicznej itp. Jeżeli wynagrodzenie spedytora będzie wynosiło powyżej kwoty 2000 zł, to ( na podst. Art.736 k.c.) umowa taka powinna być potwierdzona pismem dla celów dowodowych. Umowa spedycji zostaje zawarta z reguły poprzez przyjęcie przez spedytora zlecenia spedycyjnego. Na mocy art.796 k.c. jeżeli spedytor nie chce przyjąć zlecenia jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym dającego zlecenie. Brak takiego niezwłocznego zawiadomienia spowoduje, iż spedytor będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z tego tytułu zleceniodawcy. Zgodnie z $ 6 OPWS 1995 każde zlecenie przekazane faksem, telegraficznie, telefonicznie lub ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia pisemnego.

ZLECENIE SPEDYCYJNE
Zlecenie spedycyjne jest dokumentem, na podstawie którego spedytor wykonuje zlecone mu czynności. Zlecenie takie powinno zawierać wszelkie potrzebne dane, by spedytor organizują proces przemieszczania towaru mógł tak zorganizować proces, by nie wystąpiły w nim nieprawidłowości (realizacja płatności za towar, negatywny przebieg towaru). Zlecenie powinno zawierać: - zakres zleconej usługi, - jej rodzaj, - właściwości przesyłki, - znaki i numery poszczególnych sztuk oraz ich liczbę i ciężar, wymiary, kubaturę, - dane oraz dokumenty niezbędne do wykonania prawidłowego zlecenia.

INFORMACJE POTRZEBNE DO WYKONANIA ZLECENIA SPEDYCYJNEGO
Informacje potrzebne spedytorowi do wykonania zlecenia spedycyjnego różnią się w zależności od relacji (eksport/import), warunków kupna/sprzedaży ( gestii transportowej), środka, śr. transportu, którymi dany towar ma być przewożony oraz rodzaju i właściwości towaru będącego przedmiotem obsługi. Zakres informacji w eksporcie: o nazwa i adres, telefon, faks, email eksportera, importera oraz dostawcy ( producenta) towaru, o nazwę towaru w języku polskim i obcym, zgodną z kontraktem ( akredytywa), jego opakowanie, oznakowanie, ilość opakowań, względnie sztuk, wagę, wymiary, wartość i właściwości ( ładunki specjalne), oraz warunki w jakich towar ten ma być przewożony, o termin dostawy, o miejsce załadowanie i przeznaczenia, o nazwę i adres odbiorcy jeżeli różni się od importera, o warunki sprzedaży, o warunki i termin ważności akredytywy, jeśli zastosowanie ma ta forma płatności, o dyspozycje dot. odprawy celnej towaru i zakresu ewentualnej kontroli ilościowej i jakościowej, o dyspozycje dot. rodzaju i sposobu wystawienia dok. Przewozowych i ewentualnie innych sposobów ich wystawienia. Informacje dot. Dok. są szczególnie istotne przy organizacji dostawy towaru w eksporcie lądowo- morskim. Spedytor powinien wiedzieć co warunkuje uznanie przez banki lub importera dokumentów za zgodne z przyjętymi warunkami płatności i uruchomienie zapłaty za towar. Powinien wiedzieć jaki rodzaj konosamentu należy wystawić: imienny ( na okaziciela) czy na zlecenie ( i czyje), a także kto ma być wymieniony jako załadowca, jako odbiorca i kto w tzw. Notify ( adresie pomocniczym), czy fracht jest zapłacony w porcie załadunku, czy porcie przeznaczenia ( Freight prepaid/ freight payable at the destination), a także liczba oryginałów dokumentu. W imporcie zakres informacji potrzebnych spedytorowi do wykonania prawidłowego zlecenia zależ głównie od tego czy zleceniodawca dysponuje gestią transportową, czy gestia leży po stronie eksportera zagranicznego. Przy gestii obcej na eksporterze ciąży obowiązek wywiązania się z kontraktu handlowego i zorganizowania dostawy towaru zgodnie z ustalonymi w kontrakcie warunkami, natomiast spedytorowi działającemu na zlecenie importera przypada zorganizowanie odbioru ładunku, odprawy celnej, ewentualnych innych czynności ( kontroli urzędowych, kontroli ilości, wagi, jakości, zorganizowanie dostawy tych towarów do finalnego odbiorcy w kraju). Przy imporcie towarów z własną gestią transportową zlecenie spedycyjne oprócz informacji dotyczących odcinka krajowego, powinno zawierać dużo więcej informacji, ponieważ spedytor zobowiązany jest do zorganizowania odbioru przesyłki w kraju eksportera. ( Są to inf. Dot. M.in.informacji o eksporterze i dostawcy towaru, warunków na jakich towar został zakupiony itp.) W zleceniu spedycyjnym dot. Importu towaru informacje odnoszące się do warunków płatności i rodzaju dokumentów transportowych, które powinny być wystawione nie odgrywają istotnej roli, jaką posiadają w przypadku zlecenia eksportowego, bowiem jest zmartwieniem eksportera, lub działającego na zlecenie spedytora, jakie dokumenty i w jakiej formie należy wystawić, by zrealizować należność za towar. Nie wywiązanie się z warunków kontraktu, lub akredytywy grozi eksporterowi brakiem możliwości otrzymania zapłaty za wysłany towar. Informacje w zleceniach spedycyjnych dotyczących towarów, które wysyłane lub sprowadzane są droga lądową w zasadzie nie powinny różnić się od tych, które już przedstawiono. Ważne jest określenie rodzaju środka transportu, drogi przewozu i przejść granicznych, kogo i w jakiej formie zawiadomić o nadaniu przesyłki do przewozu. W zleceniach spedycyjnych dotyczących przesyłek lotniczych zakres podstawowych informacji jest podobny jak w przypadku innych gałęzi transportu. Zakres informacji przy gestii transportowej importera, obejmuje dodatkowo dane dotyczące odcinka zagranicznego.

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI SPEDYTORA WYNIKAJĄCE Z UMOWY SPEDYCJI
Spedytor ma obowiązek wykonać swoje zobowiązania z należytą starannością, zgodnie z interesem zleceniodawcy. W przypadku występowania trudności, spedytor ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o zaistniałej sytuacji i wspólnie ustalić dalsze działania. Gdy z różnych względów kontakt ze zleceniodawcą jest niemożliwy, spedytor sam podejmuje decyzję, kierując się interesem swojego klienta.

W Kodeksie Cywilnym wymienia się tylko niektóre obowiązki spedytora:
* Podjęcie czynności niezbędnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tyt przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem. Spedytor powinien czuwać, aby opłaty, które w rezultacie obciążą jego zleceniodawcę, były naliczone prawidłowo
* Spedytor ma obowiązek podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia praw zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej, w każdym przypadku jeśli interes tych osób tego wymaga.
* Zakaz używania przez spedytora rzeczy lub pieniędzy zleceniodawcy dla własnych celów.
* Spedytor ma obowiązek stałego informowania zleceniodawcy o przebiegu spraw.
* Spedytor może ubezpieczyć przesyłkę tylko na polecenie zleceniodawcy.
* Spedytor ma obowiązek wykonania wszystkich czynności, które są niezbędne do wywiązania się z danej umowy, jednocześnie chroniąc zleceniodawcę od ponoszenia dodatkowych kosztów.

Spedytor ma natomiast następujące prawa:
* Prawo do wynagrodzenia
* Prawo do zwrotu wydatków, które spedytor poniósł w celu należytego wykonania umowy spedycji, łącznie z odsetkami
* Prawo do żądania zaliczki
* Spedytor może żądać współdziałania zleceniodawcy jeśli jest ono konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia
* Prawo zastawu na przesyłce w przypadku nie wywiązywania się przez zleceniodawcę z warunków umowy Wynagrodzenie naliczane jest taryfowo, o ile w umowie nie widnieje inna forma. Jeśli nie ma taryfy oraz umowa nie reguluje tej kwestii, spedytorowi należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Wynagrodzenie należy się dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub przepisów szczególnych. Jeśli spedytor sam dokonuje przewozu, ponosi on wówczas obowiązki i prawa przewoźnika.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY SPEDYTORA
Uprawnieniom spedytora odpowiadają obowiązki jego zleceniodawcy. Do podstawowych obowiązków zleceniodawcy należy więc:
*zapłata wynagrodzenia za wykonane przez spedytora usługi,
* zwrot spedytorowi wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwolnienie spedytora od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym
* udzielenie na zlecenie spedytora odpowiedniej zaliczki. Zleceniodawca jest zobowiązany do współdziałania ze spedytorem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy spedycji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY SPEDYCJI
Strony umowy spedycji ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nie należytego wykonania umowy ( na zasadach art.471 k.c.) Spedytor nie odpowiada przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posłużył się podczas wykonywania zlecenia, jeżeli nie ponosi winy w ich wyborze. ( Wina po stronie spedytora będzie wówczas, gdy ten zawarł umowę z przewoźnikiem drogowym nie posiadającym ubezpieczenia OC). Przeprowadzenie dowodu, iż spedytor dochował należytej staranności w wymienionych czynnościach leży po jego stronie. Sytuacji dalszego spedytora nie należy identyfikować z tzw. Spedytorem zastępczym, któremu spedytor powierza wykonanie zlecenia. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy wynika to z umowy bądź gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności ( w takim przyp jest zmuszony powiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o zastępcy). Zgodnie z art. 801 k.c. odszkodowanie za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, , nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, za utratę, uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy ( chyba, że szkoda wynikła z niedbalstwa, bądź winy umyślnej). W przypadku wyrządzenia krzywdy czynem niedozwolonym, każda ze stron ponosi odpow. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.(art415)

TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z UMOWY SPEDYCYJNEJ
Roszczenie z umowy spedycyjnej przedawnia się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec:
* W wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki od dnia dostarczenia
* W wypadku utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona
* We wszystkich innych wypadkach od dnia wykonania zlecenia Roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, ulegają przedawnieniu w okresie 6 miesięcy od czasu gdy spedytor naprawił szkodę, albo od dnia kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo.

DEMMURAGE –kara (opóźnienie)

DISPACH- nagroda (premia)

CMR (list przewozowy), wystawia nadawca, w j. angielski, 1956r

Tradycyjny list przewozowy składa się z 4 oryginałów:
1egz – dla załadowcy
2egz – dla przewoźnika
3egz – dla rozładowcy
4egz – dla spedytora (kopia)

CIM (międzynarodowy kolejowy list przewozowy) wystawia nadawca, w j. niemieckim, francuskim lub włoskim, COTIF z 1980r

Składa się z 5 egzemplarzy:
1egz - oryginał towarzyszący przesyłce, przeznaczony dla odbiorcy
2egz - ceduła (kopia), towarzyszy przesyłce, pozostaje na stacji przeznaczenia
3egz - poświadczenie odbioru, towarzyszy przesyłce do stacji przeznaczenia i stanowi dokument rozliczeniowy w stosunkach międzykolejami
4egz - wtórnik listu przewozowego, przeznaczony dla nadawcy, stanowi dowód nadania przesyłki i stanowi dla eksportera podstawę otrzymania należności za towar
5egz - poświadczenie nadania, które pozostaje na stacji nadania

CMS zasada swobodnego frankowania – płaci odbiorca

TIR (1975r) - skrót od "Transit International Routier" (z fr. Międzynarodowy Tranzyt Drogowy) Międzynarodowa konwencja celna z 1975 roku (z późniejszymi zmianami) dotycząca tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym.
Konwencja pozwala na uproszczenie procedur na granicach i urzędach celnych celem większej efektywności przewozów drogowych. Ciężarówka wyruszająca z jednego państwa jest, w myśl konwencji TIR, sprawdzana i zaplombowywana na granicy kraju, z którego wywozi ładunek i zostaje odplombowana i skontrolowana dopiero w państwie docelowym, zaś wszystkie granice państw tranzytowych mija z formalnościami ograniczonymi do minimum (np. przy przewozie towaru z Hiszpanii do Rosji samochód jest plombowany na granicy hiszpańskiej i mija granice wszystkich państw bez rozbudowanej kontroli, zaś otwarcie zamknięcia celnego samochodu następuje dopiero w Rosji).
Konwencja TIR stosowana jest od czasów po drugiej wojnie światowej (pierwsze porozumienie w tej sprawie zawarto w 1959 roku), należy do niej kilkadziesiąt państw (wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, a także Rosja, Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Iran itd. - większość państw, które utrzymują sporą liczbę ciężarówek w ruchu międzynarodowym). Pojazd przewożący ładunek pod osłoną karnetu TIR opatrzony powinien być niebieską tabliczką z białym literowym skrótem TIR.

AWB wystawia przewoźnik, j angielski, 1944r chicagowska, 1929r warszawska???

Niebieski – nadawca
Różowy – odbiorca
Zielony – przewoźnik

Konosament wystawia armator lub agent, zbywalny, j angielski
Do wystawienia konosamentu jest niezbędny kwit sternika – tworzy spedytor podpisuje oficer załadunku

Notę bukingową podpisuje armator lub jego przedstawiciel (agent)

Manifest wystawia armator (agent), m. zostaje na statku

Gestia transp prawo wyboru środka transportu

Dwa dokumenty spedytorskie
-dokument dla terminalu przy złożeniu towaru to zlecenie B
-zlecenie podjęcia towaru to zlecenie A/C

Koszty księgowe to koszty o charakt sprawozdawczym, opisują zdarzenie gosp, które się już wydarzyło

Koszty społeczne są sumą kosztów własnych i kosztów zewn

Efekty zewn kosztów społecznych to wysokość dodatkowych nakładów, które dodatkowo ponosi całe społeczeństwo ( np. hałas, emisja zanieczyszczeń)

Koszty własne – biuro, pracownicy, opłaty, wynagrodzenia

Koszty alternatywne to koszty odzwierciedlające wartość usługi przewozowej, mierzonej wysokością nakładów, jakie trzeba ponieść na jej wytworzeniu, rezygnując z innej możliwie najkorzystniejszej alternatywy zaangażowania tych środków

Koszt jednostkowy usługi transp.

Suma kosztów stałych i zmiennych/ilość km (mil) przez cały transp = cena netto

Koszt całkowity firmy
-stałe –opłaty, naprawy, amortyzacja
-zmienne – paliwo

Agencje celne firmy, które mają obowiązek wyst przed izbą celną

Umowny sposób ustalania cen w żegludze nieregularnej oraz w czarterowych przewozach lotn. stosuje się wyczarterowanie statku czy samolotu na daną podróż lub też na czas czarter na podróż i czarter na czas

Wartościowy system cenowy opiera się na założeniu, że przewożone ładunki powinny być obciążone stawkami od ich wartości. Cel maksymalizacja zysku

Naturalny system cenowy opiera się na kosztach własnych przewoźnika. Rezygnuje się z maks. Zysku

Zaświadczenia spedytorskie

Fiata FCR dokument niezbywalny, zaświadczenie spedytorskie o przejęciu towaru do przewozu

Fiata FCT dokument zbywalny, po przejęciu towaru w piecze.

FCF potwierdza:
-nadanie towaru do przewozu
-podjęcie przez spedytora nieodwracalnego zobowiązania dostarczeniu towaru
-informacje, jakim środkiem transportu

POD dowód dostawy stosowany tam, gdzie list przewozowy nie dociera do odbiorcy, dokument ten potwierdza fakt wydania towaru odbiorcy, w 1 egz.

EXW sprzedający- koszt i ryzyko do momentu udostępnienia towaru kupującemu na swoim terytorium
-nie ponosi kosztów celnych
kupujący- ryzyko i koszty od chwili postawienia towaru do jego dyspozycji
-opłaca cła
FCA sprzedający- ryzyko i koszty do momentu dostarczenia przewoźnikowi w oznaczonym miejscu
-opłaca cła, podatki za eksport
kupujący- ryzyko i koszty od chwili dostawy, koszty za nie przejęcie towaru w terminie
-opłaca cła za import
FAS sprzedający- ryzyko i koszty do umieszczenia towaru wzdłuż burty statku na nabrzeżu w oznaczonym porcie załadunku
-opłaca cła za eksport
kupujący- koszty i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru od tego momentu
-opłaca cło importowe
FOB sprzedający- ryzyko i koszty poniesione z towarem do czasu jego przejścia nad burtą statku w oznaczonym porcie załadunku
- dokonuje odprawy celne, opłaca cła za eksport
kupujący- koszty i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru od przejścia towaru nad burta, koszty za opóźnianie wynajętego statku,
-opłaca cło importowe
CFR sprzedający opłaca koszty i fracht potrzebny do sprowadzenia towarów do wyznaczonego portu przeznaczenia, ale ryzyko za towar i inne koszta po tym jak towar zastał dostarczony na pokład statku zostają przeniesione ze sprzedającego na kupującego w momencie, kiedy towary przejdą nadburcie statku w porcie załadunku. Sprzedający dokonuje odprawy celnej za eksport
Kupujący opłaca cła za import
CIF to, to co CFR + sprzedający jest zobowiązany uzyskać ubezpieczenie o min. zakresie pokrycia ryzyka
CPT sprzedający opłaca fracht za przewóz towaru do ozn miejsca przeznaczenia. Ryzyko za towar przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą powierzenia go przewoźnikowi. Sprzedający dokonuje odprawy celne, opłaca cło za eksport
Kupujący koszty celne za import
CIP to, to co CPT+ sprzedający musi dokonać ubezpieczenia ładunku od ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru w czasie przewozu. Zawiera umowę z ubezpieczycielem i opłaca składkę ubezp.
DAF sprzedający- ryzyko i koszty związane z dostawą towaru na oznaczone miejsce na granicy, ale przed granicą celną kraju sąsiedniego
Koszty odprawy celnej w eksporcie
Kupujący koszty celne za import
DES sprzedający- koszty i ryzyko dostarczeniem towaru do portu przeznaczenia i postawienie go do dyspozycji kupującego w zasięgu urządzeń wyładunkowych
-dokonuje odprawy celne, opłaca cło za eksport
kupujący- koszty rozładunku
-opłaca cło importowe
DEQ sprzedający ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem towaru na nabrzeże w oznaczonym porcie przeznaczenia
-koszty za eksport i import
kupujący- koszty i ryzyko od oznaczonego portu
DDU sprzedający ponosi koszta i ryzyko do momentu dostawy towaru w oznaczonym miejscu w kraju importu, ale bez cła za import
Kupujący opłaca koszty i ponosi ryzyko związane z nieocleniem towaru z własnej winy
DDP to, to co DDU+ opłacono podatki i cła w imporcie. Kupujący minimalne obowiązki i małe kosztytyle mam od kogoś Smile


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Sob 16:28, 10 Mar 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

Arionka to to z czego robilam sciagi???

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Sob 17:06, 10 Mar 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

tusia tak Very Happy

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Sob 21:27, 10 Mar 2007
Autor Wiadomość
teklohetera
Początkujący
PoczątkującyDołączył: 22 Lut 2006
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

no,no-dziewczeta jestescie nieocenione )) mimo ze młody nadal w plecy,dobra ściaga do starego nie jest zla-hehe

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pon 8:08, 12 Mar 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

ciekawe jak nam poszło Confused ktoś wie kiedy wyniki? aj aj oby do przodu ...

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pon 12:45, 12 Mar 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

oj oby,oby...hehe a z drugiej strony im wiecej poprawek tym wiecej imprez pozegnalnych..hehe

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pon 12:52, 12 Mar 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Tusia Ty mi tu nie krakaj Razz możemy się żegnać i do października, ale wolałabym bez poprawek, mimo wszystko Wink

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pon 21:11, 12 Mar 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

hehehe nie mow ze nie podobalo Ci sie na ostatnim egzaminie?? oby takich wiecej

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pon 21:25, 12 Mar 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Tusia no baaaaaaa... wesoło było Wink

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 11:08, 13 Mar 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

hehehe az za...

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Pią 11:16, 23 Mar 2007
Autor Wiadomość
DK
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 22 Lut 2006
Posty: 34
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

Ostatnie pytania u dr Lewandowskiego to:

- Funkcje spedytora
- Czynnik czasu w spedycji
- Działalność spedycyjna, a usługa spedycyjna
- Dokumenty transportowe w przewozach międzynarodowych


Dzięki za info cinderelka


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu

 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


      Do góry  

Strona 1 z 1
Skocz do:  
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Avalanche style by What Is Real © 2004
             
Regulamin